Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

        Nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND nêu trên; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn số 2514/HD-SNV ngày 25/11/2019 Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác thi đua khen thưởng.

          Một số nội dung chính của Hướng dẫn số 2514/HD-SNV của Sở Nội vụ về xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như sau:

- Việc xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phải có sự đánh giá, so sánh cụ thể giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương với nhau; giữa lãnh đạo cấp phòng và tương đương với nhau; giữa chuyên viên, nhân viên với nhau.

- Đối với tổ chức thành lập mới phải có thời gian hoạt động từ 01 năm (12 tháng) trở lên mới xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Đối với tổ chức vừa được sáp nhập, hợp nhất từ nhiều tổ chức hoặc vừa được chia tách từ một tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được xét, tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho tổ chức mới này.

- Đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (thuộc các khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực tiếp tổ chức): Khi xét, đề nghị tặng thưởng đối với các tập thể thuộc, trực thuộc phải dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; kết quả đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng của cơ quan, đơn vị; cụ thể:

+ Đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các Ban Quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh: Việc xét, đề nghị tặng thưởng phải dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của UBND tỉnh.

- Số lượng xét, đề nghị:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Không xét, đề nghị tặng thưởng cho tất cả các tập thể thuộc, trực thuộc.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: Xét, đề nghị tặng thưởng không quá 20% tổng số tập thể thuộc, trực thuộc được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xét, đề nghị tặng thưởng không quá 50% tổng số tập thể thuộc, trực thuộc được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Xét, đề nghị tặng thưởng không quá 80% tổng số tập thể thuộc, trực thuộc được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đồng thời tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Xét, đề nghị tặng thưởng cho các tập thể thuộc, trực thuộc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; không hạn chế số lượng đề nghị tặng thưởng.

- Tập thể được xét, đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc phải được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (việc đánh giá, xếp loại phải được thể hiện bằng văn bản).

- Không xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể: Có tổ chức Đảng sinh hoạt ghép nhưng tổ chức Đảng đó không được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 05/12/2019 .Lượt xem: 1210 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video