Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020

Nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có nguyện vọng vào làm việc tại một số Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020 và ngày 17/3/2020 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh Quảng Nam năm 2020: 340 chỉ tiêu; trong đó: 305 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch chuyên viên; 35 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch kiểm lâm viên trung cấp.

2.     Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển, cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (riêng đối với nhóm vị trí việc làm kiểm lâm yêu cầu trình độ trung cấp trở lên) đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.     Về Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hủy bỏ kết quả thi; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, công chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.

* Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dư tuyển kèm theo 03 ảnh màu 4 cm x 6 cm; 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng nam).

4.     Nội dung, hình thức và thời gian thi

Người dự tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi đươc thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

a) Thi vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm: Gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi: 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ Tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng dâu cơ quan tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi: 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoai ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

- Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng theo từng phần thi quy định trên; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

b) Thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm.Thời gian thi: 180 phút.

5.     Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả thi tại vòng 2 nêu trên đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng nhóm vị trí việc làm tuyển dụng.

c) Trong trường hợp có từ 02 người trở lên và có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển sau.

6. Bố trí công tác sau khi trúng tuyển

a) Người có số điểm nhất được ưu tiên bố trí công tác đúng với vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký dự tuyển (theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh). Số người trúng tuyển còn lại do Chủ tịch Hội đồng xem xét, bố trí trong chỉ tiêu việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại theo hướng ưu tiên người có số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu.

b) Trưởng hợp nhiều người có số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho các đối tượng này được thỏa thuận chọn vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tuyển dụng và báo cáo Hội đồng tuyển dụng để thực hiện bố trí công tác theo thỏa thuận; trường hợp các đối tượng không thỏa thuận được thì Hội đồng tuyển dụng tổ chức bốc thăm để phân công công tác.

7.     Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Thời gian hướng dẫn ôn thi (nếu có), phổ biến nội quy, quy chế thi dự kiến trong vòng 02 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Thời gian thi vòng 01 được dự kiến trong 05 ngày vào khoảng cuối tháng 4 năm 2020 tại Trường Đại học Quảng Nam;

Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến cách thờ gia thi vòng 1 là 01 ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.
Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 06/04/2020 .Lượt xem: 774 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Các tin cũ hơn:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video