Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm

Theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam; cơ cấu tổ chức hành chính bên trong của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam gồm có 09 phòng, 01 chi cục.

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; theo đó, quy định các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh gồm 08 phòng và tương đương trên cơ sở thực hiện việc sáp nhập 03 phòng (Văn phòng Sở, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính) thành một phòng và chuyển đổi Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam thành phòng chuyên môn thuộc Sở.

 Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh.

Ngày 15/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 333/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở hợp nhất Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở. Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở tiếp nhận toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và các phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở.

Về danh mục vị trí việc làm: Đối với “Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành”: Cả hai phòng được cơ cấu lại nêu trên đều có các vị trí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở;

Đối với “Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ”: Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội có các vị trí việc làm: Phòng, chống tệ nạn xã hội và theo dõi công tác dạy nghề - lao động sản xuất tại các trung tâm cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm. Phòng Hành chính tổng hợp có các vị trí việc làm: Quản lý tài chính - kế toán, quản lý kế hoạch - thống kê và pháp chế;

Đối với “Nhóm hỗ trợ, phục vụ”: Phòng Hành chính tổng hợp có các vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự, hành chính tổng hợp, kế toán, công nghệ thông tin, quản trị công sở, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, nhân viên kỹ thuật...

Như vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức hành chính bên trong trực thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm; qua đó, giảm được 01 phòng và 01 chi cục thuộc Sở so với quy định.Việc chuyển đổi Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam thành phòng chuyên môn và hợp nhất Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính thành Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở được thực hiện phù hợp với chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện nay, Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã đi vào hoạt động ổn định, duy trì và đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 06/04/2020 .Lượt xem: 986 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video