Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 2514/HD-SNV ngày 25/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Quy chế công tác thi đua khen thưởng;

Ngày 16/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 366/HD-LĐTBXH, 367/HD-LĐTBXH về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (Cụm thi đua đồng bằng, Cụm thi đua miền núi); Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTĐKT ngày 16/3/2020 về việc cử Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020; theo đó, các Cụm, Khối thi đua của Sở thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Cụm thi đua đồng bằng gồm có: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 09 huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành.

Cụm trưởng: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Quế Sơn.

Cụm phó: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đại Lộc.

2. Cụm thi đua miền núi gồm có: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 09 huyện: Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang.

Cụm trưởng: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My.

Cụm phó: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tiên Phước.

3. Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở gồm có10 đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam; Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam; Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam; Làng Hòa Bình Quảng Nam; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam.

Khối trưởng: Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ trách) Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam.

Khối phó: Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

4. Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên trong các Cụm, Khối thi đua của Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng Cụm, Khối thi đua và trong từng đơn vị thành viên của Cụm, Khối thi đua. Thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị phải được đăng ký cụ thể và gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở, các đơn vị được phân công làm Cụm trưởng, Khối trưởng.

- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Cụm, Khối thi đua, xây dựng các tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp đặc điểm của từng Cụm, Khối thi đua (điểm thi đua phải thể hiện được kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi phòng, đơn vị). Nghiên cứu tổ chức các hoạt động như: Giao lưu các điển hình tiên tiến, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động có ý nghĩa khác mang màu sắc riêng của từng Cụm, Khối thi đua (tùy theo đặc điểm riêng của từng Cụm, Khối thi đua và phải được các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối thi đua thống nhất thực hiện).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng để đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi nghiệp vụ và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thi đua, khen thưởng. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2020.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, chấm điểm thi đua và tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, bình xét, đề nghị khen thưởng, ký kết giao ước thi đua và đề nghị cử Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua năm 2021. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2021./.
Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Đỗ Gia Trinh .Ngày đăng: 16/04/2020 .Lượt xem: 8014 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Các tin cũ hơn:
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video