Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020

     Theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 32 xã, phường, thị trấn có nhiều tệ nạn xã hội trên địa bàn thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện, cụ thể kết quả triển khai thực hiện công tác này trong giai đoạn 2017-2020 như sau:

         I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

         1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh  ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở nội dung quy định của các nghị quyết, quyết định trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Hướng dẫn số 1068/HD-LĐTBXH ngày 29/7/2015 và Hướng dẫn số 10/HD-LĐTBXH ngày 05/01/2017 về việc thành lập và giải thể Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn; hằng năm đều có công văn đôn đốc, hướng dẫn cũng như tham mưu đưa nội dung hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện vào nhiều chương trình, kế hoạch của tỉnh để chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện.

          Trên cơ sở mạng lưới quy hoạch cũng như các quy định chế độ hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện, các địa phương đã tiến hành rà soát, thực hiện các quy trình, thủ tục thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đội, đảm bảo theo đúng lộ trình, số lượng và yêu cầu đặt ra.

          - Tổng số các văn bản ban hành liên quan đến công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện từ tỉnh cho đến cơ sở ban hành trong giai đoạn vừa qua là 333 văn bản, trong đó tỉnh ban hành 64 văn bản, cấp huyện ban hành 186 văn bản, cấp xã ban hành 83 văn bản

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn vừa qua được các ngành, địa phương chủ yếu thực hiện lồng ghép vào các chương trình công tác khác; nhiều cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đoàn thể địa phương chủ động đưa nội dung công tác tuyên truyền nghị quyết lồng ghép vào các hoạt động và các chương trình kinh tế xã hội khác trên địa bàn. Qua đó đã truyền tải cơ bản các nội dung của nghị quyết, quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cấp, các ngành và tầng lớp dân cư trên địa bàn; vận động được một số đối tượng là những người từng nghiện ma tuý, bán dâm hoàn lương tham gia các hoạt động công tác của Đội công tác xã hội tình nguyện.

- Tổng số buổi tuyên truyên, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn vừa qua là 376 buổi (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 118 buổi; huyện, thị xã, thành phố tổ chức 66 buổi; xã, phường, thị trấn tổ chức 192 buổi); với hơn 56.400 lượt người tham dự.

3. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện

- Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát, đánh giá, bố trí kinh phí, xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Công an, Y tế và các ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn. Trong đó tập trung cho công tác tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai ở cộng đồng (lập hồ sơ quản lý; điều trị y tế; can thiệp tâm lý; giảm hại cho người nghiện ma tuý…), hỗ trợ đối với người bán dâm, nạn nhân bị mua bán (phòng ngừa lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, HIV/AIDS; hỗ trợ hoà nhập cộng đồng,…), các nội dung dự phòng nghiện, tái nghiện ma túy, mại dâm, mua bán người cho người dân,… Ở địa phương, một số Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn được đầu tư thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện cũng quan tâm đến công tác này và tổ chức được một số lớp tập huấn cho các thành viên của Đội trên địa bàn. Nhìn chung, các lớp tập huấn trang bị kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn vừa qua được các cấp từ tỉnh cho đến cơ sở đều quan tâm và duy trì hằng năm, góp phần nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ ở địa phương, từng bước đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - Tổng số lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn vừa qua là 33 lớp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 22 lớp; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức 06 lớp; xã, phường, thị trấn tổ chức 05 lớp); với hơn 8.470 lượt người tham dự.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội công tác xã hội tình nguyện

4.1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

- Các Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn vừa qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể, các thôn, khối phố ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực về phòng, chống tệ nạn xã hội, với nhiều hình thức khác nhau, tập trung cho các đối tượng vi phạm pháp luật, người nghiện ma tuý, mại dâm, nạn nhân bị mua bán, người nhiễm HIV/AIDS, nhóm có nguy cơ cao (thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ, trẻ em, người đồng bào dân tộc thiểu số,…) và người dân trên địa bàn. Qua đó nâng cao ý thức pháp luật, hiểu biết về các tác hại, hệ lụy gây ra của tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS cho quần chúng nhân dân, vận động cộng đồng từng bước giảm kỳ thị, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng trong quá trình điều trị, tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng, công tác dự phòng phát sinh tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS ở các địa phương được tăng cường.

- Các Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn vừa qua đã tổ chức được 222 lớp tuyên truyền, 50 buổi chương trình ngoại khoá ở các trường học, 230 cuộc họp dân ở thôn, khối phố, 55 buổi đối thoại với người vi phạm pháp luật, 03 buổi tọa đàm về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, 10 buổi mitting nhân các ngày 26/6 (ngày quốc tế phòng, chống ma tuý), 30/7 (ngày toàn dân phòng, chống mua bán người), 01/12 (ngày thế giới phòng, chống bệnh AIDS); 15 cuộc tuyên truyền lưu động; với hơn 77.250 lượt người tham gia.

Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trên loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố trên địa bàn; tổ chức 90 đêm tuyên truyền tại các điểm dân cư phức tạp; xây dựng được 65 bài tuyên truyền; phát sóng 05 phóng sự về công tác tái hòa nhập cộng đồng và gương hoàn lương tiêu biểu; xây dựng 278 pano, áp phích, 100 câu khẩu hiệu và phát hơn 1.400 tờ rơi.

4.2. Tham gia công tác đấu tranh, quản lý, tư vấn, giáo dục, vận động, cảm hóa, hỗ trợ cho các đối tượng.

- Công tác đấu tranh, quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ các đối tượng nghiện ma tuý, mại dâm, nạn nhân bị mua bán, người nhiễm HIV/AIDS ở các địa phương từ khi thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện được tăng cường và có hiệu quả hơn so với trước đây. Thông qua hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện đã phát hiện tố giác nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, kịp thời tiếp cận, ngăn chặn, cảm hoá, can thiệp tâm lý, kết nối nhiều dịch vụ xã hội hỗ trợ cho các đối tượng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, hỗ trợ các đối tượng trong quá trình điều trị, ổn định tâm lý, thay đổi nhận thức, hành vi, tạo điều kiện sinh kế hoà nhập với cộng đồng.

- Các Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn trong giai đoạn vừa qua đã cung cấp hơn 350 tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội cho cơ quan chức năng; phối hợp tuần tra phát hiện, xử lý 08 cơ sở dịch vụ Karaoke hoạt động quá giờ, 100 đối tượng tổ chức, sử dụng ma tuý, triệt xoá 07 tụ điểm mại dâm, xử lý 10 vụ mua bán dâm; tiếp cận, tư vấn, can thiệp, quản lý đối với 505 đối tượng sử dụng ma túy, 320 người nghiện ma tuý, 37 người bán dâm, 03 người nhiễm HIV/AIDS; vận động được 167 người đi điều trị nghiện bằng Methadone, 15 người đi cơ sở cai nghiện tự nguyện; phối hợp với Công an địa phương lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối 47 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 50 đối tượng; vận động hỗ trợ cho vay vốn, học nghề, tạo việc làm cho 52 đối tượng là người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, người chấp hành xong án phạt tù; thu gom hơn 5.000 bơm kim tiêm qua sử dụng ở cộng đồng.

4.3. Tham gia và lồng ghép nội dung công tác của Đội công tác xã hội tình nguyện vào các chương trình kinh tế xã hội và hoạt động phong trào ở địa phương.

- Để nâng cao hiệu quả công tác hoạt động, nhiều Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trong thời gian qua đã chủ động tham gia các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, thông qua đó đã giới thiệu, hỗ trợ người nghiện ma tuý, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS tham gia học nghề, vay vốn sinh kế; vận động tổ chức, cá nhân quan tâm, tạo việc làm cho đối tượng. Công tác phối hợp giữa Đội công tác xã hội tình nguyện với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các  Hội, đoàn thể ở địa phương được tăng cường. Nhiều nội dung tuyên truyền của Đội được lồng ghép vào các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm”,… góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động  phong trào cũng như hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện ở nhiều địa phương.

- Ngoài ra, nhiều Đội công tác xã hội tình nguyện đã tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn vừa qua, như tham gia tuyên truyền, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, vận động hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn, mất việc làm, thu nhập do dịch bệnh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đi kiểm tra tại nhiều địa phương về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND; yêu cầu các địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về Sở để theo dõi, quản lý. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện ở các địa phương và có giải pháp, biện pháp khắc phục, cũng như đề xuất, ý kiến đối với các cơ quan chức năng, chuyên môn liên quan và cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ.

- Tống số đợt tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại địa phương: 09 đợt; số xã, phường, thị trấn có Đội công tác xã hội tình nguyện kiểm tra: 20 địa phương; số lượng văn bản báo cáo 65 (12 báo cáo của Sở; 53 báo cáo của các địa phương).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Hiệu quả mang lại

          Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn vừa qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm trên địa bàn được đẩy mạnh; người nghiện ma tuý, bán dâm, nhiễm HIV/AIDS được quan tâm, theo dõi, quản lý, tư vấn, hỗ trợ; công tác dự phòng phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn được tăng cường. Qua đó giúp nhiều địa phương có tình hình tệ nạn phức tạp kiểm soát được tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triến kinh tế xã hội.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Công tác phối hợp, triển khai thực hiện đôi lúc còn lúng túng, nhất là ở cấp xã trong việc thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ thành lập Đội, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động; Nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí kịp thời để các Đội tổ chức các hoạt động trong năm.

- Các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng và tổ chức hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện chưa được phổ biến sấu rộng đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn; chưa vận động được nhiều đối tượng và người dân hưởng ứng, tích cực tham gia vào các hoạt động của Đội.

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện còn hạn chế chưa đảm bảo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý, tổ chức giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cai nghiện, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma tuý, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, tham gia công tác đấu tranh, tổ chức các hoạt động truyền thông, ...

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội công tác xã hội tình nguyện ở nhiều địa phương còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đặt ra.

 Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội mang lại chưa cao, các chủ trương, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực phòng, chống ma tuý, mại dâm, mua bán người và HIV/AIDS chưa đến được hết với người dân; nhiều địa phương chưa tập trung tuyên truyền phòng, ngừa phát sinh tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn.

Công tác quản lý, tư vấn, giáo dục, vận động, cảm hoá đối tượng vi phạm pháp luật, nghiện ma tuý, mua bán dâm, nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng còn lỏng lẻo, chưa được thường xuyên, chưa đảm bảo chất lượng chuyên môn; công tác vận động đối tượng tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị Methadone, đăng ký học nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm còn hạn chế; nhận thức thay đổi hành vi nhân cách của nhóm đối tượng nghiện ma tuý, người bán dâm chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; công tác phối hợp giữa Đội công tác xã hội tình nguyện với các ngành chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm còn hạn chế, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều trường hợp phạm pháp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều Đội công tác xã hội tình nguyện chưa chủ động lồng ghép nội dung công tác cũng như chưa tích cực tham gia vào các chương trình kinh tế xã hội và các hoạt động phong trào ở địa phương. Hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện ở nhiều địa phương chưa đảm bảo so với nhiệm vụ được giao.

- Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ở một số ngành và địa phương còn hạn chế, chưa nắm bắt được hết thông tin, để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ; nhiều địa phương thực hiện chế độ thông tin báo cáo đôi lúc còn chậm trễ, sơ sài.

- Nguồn kinh phí của các cấp bố trí để triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND chưa đảm bảo cho công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát; riêng kinh phí hỗ trợ cho Đội công tác xã hội tình nguyện tuy được bố trí theo đúng tinh thần nghị quyết nhưng thực tế chưa tương ứng với yêu cầu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Vẫn còn nhiều địa phương chưa thật sự chú trọng đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như xây dựng và tổ chức các hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn, chưa xem nội dung công tác này là nhiệm vụ quan trọng, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo; xem công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS là của các ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội nên đôi lúc phối hợp chưa được đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời; chưa thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật chậm đổi mới, chưa được duy trì thường xuyên, chưa tăng cường lồng ghép vào các chương trình công tác khác ở các ngành, các cấp, chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia.

- Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện chưa được đầu tư đúng mức, nội dung chưa chuyên sâu, chưa có chương trình bài bản, chi tiết, chủ yếu do các cơ quan của tỉnh tổ chức; mặt khác trong thời gian qua nhiều thành viên ở các Đội công tác xã hội tình nguyện thường xuyên thay đổi, biến động gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ của Đội công tác xã hội tình nguyện được quy định có tính đa dạng, phức tạp và đòi hỏi các thành viên tham gia phải có kỹ năng, chuyên môn nhất định, nhiệt tình và tâm huyết với công việc, trong khi nguồn lực, năng lực của các Đội còn hạn chế, chưa đảm bảo, dẫn đến hiệu quả mang lại từ các hoạt động chưa cao; nhiều Đội công tác xã hội tình nguyện chưa chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, vận động, cảm hoá, giáo dục, hỗ trợ cho các đối tượng, đôi lúc tổ chức còn mang tính hình thức, qua loa, không bám sát với yêu cầu thực tế ở địa phương; các đối tượng còn mặt cảm, tự ti, khó tiếp cận; cộng đồng vẫn còn kỳ thị, xa lánh đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm, nhiễm HIV/AIDS; nhiều gia đình chưa hợp tác với cơ quan chính quyền cũng như còn thiếu kiến thức, phương pháp, kỹ năng để hỗ trợ trong việc quản lý, can thiệp tâm lý, điều trị cho đối tượng; tình hình tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người và lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn ngày càng diễn ra tinh vi, phức tạp, khó lường và khó kiểm soát.

- Công tác kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ở một số ngành và địa phương còn bị xem nhẹ, bỏ ngỏ; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều việc nên chất lượng công tác tham mưu chưa cao.

- Các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ xây dựng Đội công tác xã hội tình nguyện là các địa phương có nhiều tệ nạn xã hội, có điều kiện kinh tế khó khăn, nên việc bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội còn hạn chế, không đảm bảo; các định mức quy định hỗ trợ cho các thành viên và để tổ chức các hoạt động hằng năm cho Đội theo nghị quyết đề ra còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó, nhiều thành viên của Đội chưa tích cực, thiếu tâm huyết với công việc nên hiệu quả hoạt động mang lại chưa cao.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo ở các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần phải tập trung, là của cả hệ thống chính trị và cần sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều tầng lớp nhân dân; cần đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cụ thể đưa vào trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch, để đẩy mạnh công tác chỉ đạo, bố trí nguồn lực đảm bảo và có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết.

- Các ngành chức năng, chuyên môn ở các cấp cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, có chất lượng, phù hợp vị trí công tác đảm nhận, thực hiện cấp giấy chứng chỉ, chứng nhận theo quy định cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết gắn với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương; chủ động, tích cực tham mưu Uỷ ban nhân dân trong công tác chỉ đạo thực hiện.

- Các xã, phường, thị trấn cần nhận thức rõ những tác hại, hệ lụy gây ra đối với xã hội của tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người, lây nhiễm HIV/AIDS; thực hiện tốt các quy định trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, kiên quyết xử lý, răn đe các tổ chức, cá nhân mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức các hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, thách thức dư luận; thực hiện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đối với người nghiện ma tuý theo đúng quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013, Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; tăng cường quản lý, hỗ trợ đối với người sau cai nghiện, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS; chỉ đạo Đội công tác xã hội tình nguyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, giáo dục, cảm hoá đối tượng ở cộng đồng cần phải được duy trì thường xuyên, lâu dài, không được chủ quan, lơ là, cần đổi mới về hình thức, có phương pháp tiếp cận, hỗ trợ khéo léo, kịp thời, hiệu quả, lồng ghép vào các chương trình kinh tế xã hội, các hoạt động phong trào phù hợp; đẩy mạnh công tác dự phòng đối với nhóm có nguy cơ cao, kiểm soát tốt, kiềm chế phát sinh những trường hợp mới; tăng cường vận động các đối tượng và người dân tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn. Trên cơ sở đó chủ động có phương án đào tạo, tập huấn, bố trí cán bộ phù hợp, đảm nhận công tác lâu dài, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội công tác xã hội tình nguyện cần sớm có kế hoạch ngay từ đầu năm, đề ra các chỉ tiêu, nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; các hoạt động xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương: tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Ngoài nội dung kinh phí hỗ trợ cho Đội công tác xã hội tình nguyện theo nghị quyết, các cấp ngân sách cần ưu tiên, cấn đối, bố trí thêm kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên của Đội, tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Dự báo tình hình

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong giai đoạn tới các vấn đề về tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người và lây nhiễm HIV/AIDS sẽ càng gia tăng và phức tạp hơn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế, an ninh trật tự đối với cộng đồng và người dân trên địa bàn. Dự báo trong giai đoạn tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có trên 4.371 người nghiện ma tuý, 250 người bán dâm, 31 nạn nhân bị mua bán, 579 người nhiễm HIV/AIDS.

          Trước những vấn đề nêu trên, trong giai đoạn tới, để kiểm soát tình hình, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn, tỉnh cần phải tăng cường các giải pháp, biện pháp đối với công tác này. Qua đánh giá tổng kết giai đoạn 2017-2020 về công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn, mặc dù còn những tồn tại, hạn chế nhưng có thể thấy công tác này cũng đã mang lại nhiều kết quả nhất định, hỗ trợ tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác quản lý địa bàn, an ninh trật tự được đảm bảo. Có thể khẳng định đây là một trong những giải pháp cần thiết, cần tăng cường để hỗ trợ cho địa phương đặc biệt là đối với các địa phương có tình hình tệ nạn xã hội phức tạp. Theo đó cần có một nghị quyết mới phù hợp để tiếp tục hỗ trợ mở rộng, duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn trong giai đoạn tới.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Rà soát, tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn vừa qua cũng như tình hình tệ nạn xã hội ở các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng mạng lưới đối với Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo cho công tác kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức quản lý các đối tượng xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thành lập thêm Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn có tình hình tệ nạn xã hội phức tạp; giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đội, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; mở rộng, khuyến khích nhiều đối tượng và thành phần tham gia.

Trên cơ sở mạng lưới quy hoạch và nhiệm vụ được giao, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn trong giai đoạn tới; trong đó chế độ thù lao cho các thành viên và hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Đội phải phù hợp, đảm bảo để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác triển khai xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương; rà soát, phân loại, lập hồ sơ quản lý, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán và người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện y tế để tổ chức điều trị cho đối tượng ở cộng đồng; thành lập và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, đảm nhận công tác lâu dài; trước mắt trong thời gian đợi ban hành nghị quyết hỗ trợ mới, các địa phương có Đội công tác xã hội tình nguyện được hỗ trợ thành lập trong giai đoạn vừa qua theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND chủ động bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động của Đội.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện đến các cấp, các ngành và nhiều tầng lớp nhân dân; tích cực vận động, khuyến khích các đối tượng và người dân tham gia các hoạt động công tác này; tăng cường công tác dự phòng phát sinh tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS đối với nhóm có nguy cơ cao; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày 26/6 (ngày quốc tế phòng, chống ma tuý), 30/7 (ngày toàn dân phòng, chống mua bán người), 01/12 (ngày thế giới phòng, chống bệnh AIDS).

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và các thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn; đảm bảo kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ, chứng nhận để tham gia các công tác quản lý, tổ chức tư vấn, điều trị cho các đối tượng; tăng cường áp dụng các phương pháp, phát đồ, các loại thuốc mới hỗ trợ người nghiện ma tuý, người nhiễm HIV/AIDS điều trị ở cộng đồng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn; kịp thời phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng các quy định trên lĩnh vực công tác này.

Trên đây là một số nội dung về công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh trong giai đoạn vừa qua.

Nguồn tin: Phòng phòng chống tệ nạn xã hội
Người đăng: Ngô Anh Tuấn .Ngày đăng: 13/04/2021 .Lượt xem: 219 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với một số xã, phường thị trấn về công tác xây dựng mô hình, tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Ra mắt mô hình “Dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện” tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2020
Phát sóng chương trình Toạ đàm “Phòng, chống ma tuý trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội năm 2020”
Hỗ trợ 05 xã, phường, thị trấn tuyên truyền về “Tác hại của ma tuý đối với con người”, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, ngày Quốc tế và toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.
Tổ chức chương trình “Toạ đàm về công tác phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên năm 2020”
Định hướng tinh thần- phương pháp khoa học, hữu ích cho người nghiện ma túy
Ra mắt mô hình “Điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng” tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam.
Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn chuyên môn điều trị nghiện ma túy tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.
Hội nghị tập huấn “Phòng chống tệ nạn xã hội và hướng dẫn, triển khai việc thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng” tại TP Tam Kỳ.
Ra mắt Mô hình “Giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
Hội nghị tập huấn “Công tác quản lý trường hợp đối với người bán dâm” năm 2019
Hội nghị tập huấn “Tư vấn điều trị nghiện ma tuý tổng hợp” năm 2019
Tuyên truyền “Phòng, chống tệ nạn xã hội” tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên
Tổ chức tuyên truyền “Phòng, chống ma túy” tại một số xã trên địa bàn tỉnh
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video