Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTB&XH quản lý trên địa bàn tỉnh
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ-TB&XH quản lý trên địa bàn tỉnh
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh, tại quy chế này:
+ Đối tượng được áp dụng là: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam; Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam; Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí, nội dung và mức chi:

1. Kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện nhiệm vụ chi.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước và thực hiện rút dự toán theo quy định.

3. Việc quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, các quy định của pháp luật hiện hành và tại Quy chế này.

4. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương chịu trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định.

5. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để cho vay, mượn hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Không được thu bất cứ một khoản lệ phí nào của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trong việc cấp, phát, chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp.

6. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.


Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Lâm .Ngày đăng: 13/04/2021 .Lượt xem: 252 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video