Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thị Lộc
Bà Trương Thị Lộc

Chức vụ: Giám Đốc

loctt@quangnam.gov.vn
2 Trần Văn Chiến
Ông Trần Văn Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

chientv@quangnam.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

huongntt@quangnam.gov.vn
4 Dương Thị Thu Hà
Bà Dương Thị Thu Hà

Chức vụ: Văn thư Sở

hadtt@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

hoangnv1@quangnam.gov.vn
6 Lê Viết Thắng
Ông Lê Viết Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

thanglv2@quangnam.gov.vm
7 Phạm Thị Kim Phượng
Bà Phạm Thị Kim Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

phuongptk@quangnam.gov.vn
8 Võ Thị Thu Thương
Bà Võ Thị Thu Thương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

thuongvtt@quangnam.gov.vn
9 Trần Đình Quế
Ông Trần Đình Quế

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

quetd@quangnam.gov.vn