Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thị Lộc
Bà Trương Thị Lộc

Chức vụ: Giám Đốc

loctt@quangnam.gov.vn
2 Trần Văn Chiến
Ông Trần Văn Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

chientv@quangnam.gov.vn
3 Dương Thị Thu Hà
Bà Dương Thị Thu Hà

Chức vụ: Văn thư Sở

hadtt@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

huongntt@quangnam.gov.vn
5 Võ Thị Thu Thương
Bà Võ Thị Thu Thương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

thuongvtt@quangnam.gov.vn
6 Lê Viết Thắng
Ông Lê Viết Thắng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

thanglv2@quangnam.gov.vm
7 Phạm Thị Kim Phượng
Bà Phạm Thị Kim Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

phuongptk@quangnam.gov.vn
8 Trần Đình Quế
Ông Trần Đình Quế

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

quetd@quangnam.gov.vn