Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra công tác cải thiện hành chính

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020

Ngày 30/7/2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ của Sở năm 2020. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: 01 Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng Đoàn; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở làm Phó Trưởng đoàn; thành viên là đại diện Thanh tra Sở và các bộ phận có liên quan của Sở. Theo kế hoạch, trong tháng 8/2020, Đoàn Kiểm tra sẽ làm việc với 07 phòng, đơn vị trực thuộc Sở là Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; Làng Hòa Bình Quảng Nam; Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam; Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và Phòng Người có công thuộc Sở.

 Tuy nhiên, do tình dịch dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp nên hoạt động kiểm tra nói trên chưa tổ chức được trong tháng 8/2020. Sau khi tỉnh Quảng Nam khôi phục trạng thái “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 25/9/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đoàn kiểm tra CCHC Sở kiểm tra công tác CCHC, Văn thư lưu trữ, tổ chức cán bộ năm 2020 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam

 

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ năm 2020. Cụ thể: Đã cơ bản khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được Sở chỉ ra qua kiểm tra công tác cải cách hành chính trong các năm trước đây (2018, 2019); kịp thời ban hành, thực hiện: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; bố trí lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định về tổ chức, hoạt động (điều lệ) trong phạm vi thẩm quyền và các quy chế điều hành khác; quan tâm tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở về công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ (bằng các hình thức phù hợp); cử viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; bước đầu có sự triển khai sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm (ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); cơ bản thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; sử dụng, bảo quản tốt con dấu của đơn vị; đã triển khai sử dụng phần mềm Q-Office mới và mail công vụ...

Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đơn vị; như: nhiều đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động một cách bài bản gắn với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm; chưa triển khai sử dụng tốt phần mềm Q-Office mới và mail công vụ; chưa sử dụng chữ ký số; thể thức, kỹ thuật trình bày một số văn bản thuộc thẩm quyền chưa đúng quy định. Có đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị: Tiếp tục quan tâm sắp xếp viên chức, người lao động phù hợp hơn với vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đó thực hiện việc trả lương và các chế độ có liên quan, cử đi đào tạo, bồi dưỡng... đảm bảo quy định; sớm củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân sự đối với một số vị trí việc làm thuộc đơn vị đang khuyết trống; tăng cường nghiên cứu các sáng kiến về cải cách hành chính; thường xuyên cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở; thực hiện đúng quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ; thường xuyên sử dụng mail công vụ trong giao dịch gửi - nhận công việc; triển khai sử dụng chữ ký số; sử dụng hiệu quả hơn phần mềm Q-Office mới...

Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được kiểm tra nêu trên; Đoàn Kiểm tra sẽ nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Sở và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các nội dung liên quan tại đơn vị góp phần nâng cao hơn hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp

Tin liên quan