Tỉnh Quảng Nam tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Tỉnh Quảng Nam tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (trừ những trường hợp thực sự cấp thiết do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương linh hoạt xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung công việc đã thực hiện) và giải quyết dứt điểm các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 01/4/2020. Theo đó, kể từ ngày 01/4/2020 các tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh...) hoặc thực hiện đăng ký nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (có thể nộp hồ sơ tại các điểm Bưu điện gần nhất và đăng ký nhận kết quả do Bưu điện chuyển phát đến tận nhà). Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với các thủ tục hành chính có tần suất giao dịch lớn) được đăng tải công khai tại các nơi tiếp nhận hồ sơ và Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan niêm yết, đăng tải công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm; đồng thời, khẩn trương thực hiện các giải pháp để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm. Kể từ ngày 01/4/2020, tổng cộng có 54 thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; trong đó: Sở Công Thương có 06 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ có 03 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 01 thủ tục; Sở Tư pháp có 03 thủ tục; Sở Xây dựng có 34 thủ tục; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 07 thủ tục.

 Các thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 01/4/2020 gồm có:

- Đối với lĩnh vực việc làm có 04 thủ tục, bao gồm: Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép; báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

            - Đối với lĩnh vực người có công có 03 thủ tục, bao gồm: Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng; thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp

Tin liên quan