Cơ cấu tổ chức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam

Cơ cấu tổ chức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam

I. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 04 Phó Giám đốc:

1. Giám đốc: Trương Thị Lộc
Năm sinh: 1969
Điện thoại: 02353.502323
Di động: 0905322721
Mail công vụ: loctt@quangnam.gov.vn 

2. Phó Giám đốc: Lưu Thị Bích Ngọc
Năm sinh: 1973
Điện thoại: 0235.3810231
Di động: 0913838105
Mail công vụ: ngocltb@quangnam.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Trần Văn Chiến
Năm sinh: 1967
Điện thoại: 02353-852517
Di động: 0905051167
Mail công vụ: chientv@quangnam.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Đoàn Thị Hoài Nhi
Năm sinh: 1976
Điện thoại: 0235.3813409
Di động: 0905660178
Mail công vụ: nhidth@quangnam.gov.vn

5. Phó Giám đốc: Nguyễn Quí Quý
Năm sinh: 1980
Di động: 0916066285
Mail công vụ: quynq@quangnam.gov.vn

II. Cơ quan Sở gồm 08 phòng chuyên môn:
1. Văn phòng Sở:
Chánh Văn phòng: Trần Đình Quế
Điện thoại: 02353-812386, DĐ: 0982373033
Mail công vụ: quetd@quangnam.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Võ Thị Thu Thương
Điện thoại: 02353- 852513, DĐ: 0984886392
Mail công vụ: thuongvtt@quangnam.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Lê Viết Thắng
Điện thoại: 02353-813125, DĐ: 0977440405
Mail công vụ: thanglv2@quangnam.gov.vn

2. Thanh Tra Sở:
Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành Khả
Điện thoại: 02352-210785, DĐ: 0905381964
Mail công vụ: khant@quangnam.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Sở: Lê Tôn Tưởng
Điện thoại: 02352-210785, DĐ:0979002777
Mail công vụ: tuonglt1@quangnam.gov.vn

3. Phòng Người có công:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Diệu Hồng
Điện thoại: 02353-852599, DĐ: 0918709925
Mail công vụ: hongntd@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Lân
Số điện thoại: 02353-831090, DĐ:0914926502
Mail công vụ: lanvv@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0939665439
Mail công vụ: dungnd@quangnam.gov.vn

4. Phòng Lao động - Việc làm:
Trưởng phòng: Lê Huy Tứ
Số điện thoại: 02353-852519, DĐ: 0905251299
Mail công vụ: tulh@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Quân
Số điện thoại: 02353-831090, DĐ: 0935138663
Mail công vụ: quantq@quangnam.gov.vn


5. Phòng Giáo dục nghề nghiệp:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương
Số điện thoại: 02353-811461, DĐ: 0905878626
Mail công vụ: huongntt@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Anh
Điện thoại: 02353-812386, DĐ: 0903541910
Mail công vụ: anhln@quangnam.gov.vn

6. Phòng Bảo trợ xã hội:
Trưởng phòng: Hồ Xuân Khanh
Điện thoại: 02353-852521, DĐ: 0905321125
Mail công vụ: khanhhx@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Phượng
Điện thoại: 02353-852521, DĐ: 0935314393
Mail công vụ: phuongptk@quangnam.gov.vn

7. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới
Trưởng phòng: Nguyễn Huy
Điện thoại: 0935429135
Mail công vụ: huyn@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diễm Phúc
Điện thoại: 0235.3555589, DĐ: 0945501105
Mail công vụ: phucttd@quangnam.gov.vn

8. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội:

Trưởng phòng: Ngô Anh Tuấn
Điện thoại: 02353 - 852520, DĐ: 0914421980
Mail công vụ: tuanna@quangnam.gov.vn

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TB&XH:
- Tổ chức và thực hiện việc chăm sóc các đối tượng hưởng ưu đãi chính sách của Nhà nước như thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng, phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH; nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi sơ sinh, trẻ em mồ côi lang thang đường phố, trẻ mồ côi suy dinh dưỡng và tàn tật, người tâm thần và các đối tượng tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện ma tuý)...
- Tổ chức dạy nghề, đào tạo việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.
* 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm:

1. Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam:
Địa chỉ: Khối phố An Bang, Phường Thanh Hà, TP. Hội An.
Số điện thoại: 0235.3861.311, Mail công vụ: ttndddnqn.sldtbxh@quangnam.gov.vn

Giám đốc: Phan Văn Bình
Điện thoại: 0905922045
Mail công vụ: binhpv@quangnam.gov.vn 

Phó Giám đốc: Phạm Đình Ca
Điện thoại: 0935219133
Mail công vụ: capd@quangnam.gov.vn

Lĩnh vực hoạt động: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng, điều dưỡng và điều trị thương bệnh binh nặng, người có công cách mạng, Bà mẹ VNAH; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.

2. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Nam:
Địa chỉ: Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 02353.861306, Mail công vụ: ttbtxh.sldtbxh@quangnam.gov.vn

Giám đốc: Ông Trần Phước Tuấn
Điện thoại: 02353- 861292, DĐ: 0905.284901 – 0944284901
Mail công vụ: tuantp@quangnam.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Võ Đình Thạo
Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0983767499
Mail công vụ: thaovd@quangnam.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Liên
Điện thoại: 0934857767
Mail công vụ: liennd@quangnam.gov.vn

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm Bảo trợ xã hội có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; cung cấp dịch vụ về công tác xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.

3. Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Địa chỉ : Thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 02353883040, Mail công vụ: cscnqn.sldtbxh@quangnam.gov.vn 

Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Trung. 
Số điện thoại: 0946114648, Mail công vụ: Trungnt2@quangnam.gov.vn 

Phó Giám đốc: Ông Dương Tấn Minh 
Số điện thoại: 0914250808, Địa chỉ mail công vụ: minhdt@quangnam.gov.vn 

Phó Giám đốc: Ông Lương Văn Cường 
Số điện thoại: 0976124663, Địa chỉ mail công vụ: cuonglv1@quangnam.gov.vn

Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện; tổ chức tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; tổ chức điều trị thay thế.

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam:
Địa chỉ: Số 84 đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
Địa chỉ mail công vụ: ttdvvlqn.sldtbxh@quangnam.gov.vn  

Giám đốc: Ông Võ Văn Dũng
Số Điện thoại : 0905 694872; Địa chỉ mail: dungvv@quangnam.gov.vn 

Phó Giám đốc:  Bà Đỗ Thị Hà; 
Số điện thoại: 0983 414 097; Địa chỉ mail: hadt@quangnam.gov.vn 

Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Công Hải; 
Số điện thoại: 0905 207 780; Địa chỉ mail: haihc@quangnam.gov.vn;

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước, nước ngoài; Tổ chức hoạt động Sàn giao dịch việc làm; Liên kết tạo nguồn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho lao động; Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; Thực hiện dự báo thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Nhà nước giao.

5. Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam:
Địa chỉ: Xã Tam Ngọc – TP. Tam Kỳ.
Điện thoại: 02353- 844028, DĐ: 0903549717
 

Giám đốc: Bà Phạm Thị Mỹ Nương
Điện thoại: 0903507119
Mail công vụ: nuongptm@quangnam.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hậu
Điện thoại: 02353- 844028, DĐ: 01655042711
Mail công vụ: haunx@quangnam.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Mận
Điện thoại: 0905233259
Mail công vụ: mann@quangnam.gov.vn
 


Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc những người tâm thần thể nặng đã qua điều trị dài ngày được cơ quan Y tế có thẩm quyền giám định là mãn tính và có hành vi nguy hiểm cho xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.

6. Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam
Địa chỉ: Khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0235.3829609, 0235.3507575; Mail công vụ: ctxh.sldtbxh@quangnam.gov.vn

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
Điện thoại DĐ: 0935509606; Mail công vụ: phuongntb@quangnam.gov.vn

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp: Tiếp nhận, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc; Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; Phát triển cộng đồng; Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức; Thực hiện nghiên cứu, khảo sát liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có).

7. Làng Hoà Bình Quảng Nam
Địa chỉ: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
 

Giám đốc: Ông Đặng Đôi
Điện thoại: 0983108562
Mail công vụ: doid@quangnam.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Đinh Thị Liễu
Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0937427300
Mail công vụ: lieudt@quangnam.gov.vn

Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tập trung các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và nuôi dưỡng tạm thời các đối tượng cần chăm sóc khẩn cấp; kết nối và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng và trong cộng đồng; thực hiện chuyển đối tượng đủ điều kiện trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; được phép huy động, tiếp nhận, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật các hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức đến thăm và trao tặng tại đơn vị; tổ chức dạy văn hóa; liên kết, phối hợp tổ chức dạy nghề; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các hoạt động khác để giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách; tiếp nhận, triển khai các dự án do các tổ chức NGO trong và ngoài nước tài trợ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và quản lý các tình nguyện viên (người Việt Nam và người nước ngoài) đến làm việc tại đơn vị, sau khi có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền;  thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

 

Tin liên quan