Hiệu quả bước đầu từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Hiệu quả bước đầu từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 13), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2511 Quy định về thực hiện Chính sách. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững; hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ công nhận hộ thoát nghèo bền vững; hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ thoát nghèo bền vững; hướng dẫn thực hiện chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo bền vững; hướng dẫn thực hiện Chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững. Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017-2020, trong đó có bố trí ngân sách tỉnh cho ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện cho vay theo Nghị quyết 13; thực hiện quyết toán kinh phí Nghị quyết 13 theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cấp bù 100% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi; điều chỉnh thời gian được hưởng Chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn chỉ đạo việc cho cho vay thực hiện khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 13.

 Theo đó, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã tổ chức hội nghị để triển khai; cơ quan chủ trì là Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn, phối hợp với các ngành liên quan biên soạn nội dung Tờ rơi cấp phát cho cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo và tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản nhất của chính sách đến với cán bộ thôn, hộ dân; tổ chức các buổi đối thoại chính sách với cán bộ huyện, xã, thôn và hộ dân về chính sách Nghị quyết 13, có lồng ghép với các chính sách giảm nghèo khác có triển khai trên địa bàn; Sở đã hợp đồng với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam (QRT) thực hiện các phóng sự về khuyến khích thoát nghèo bền vững, mở Chuyên mục giảm nghèo bền vững trên sóng QRT; thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin hộ thoát nghèo bền vững để xây dựng phần mềm quản lý và thực hiện chính sách khuyến khích,... Địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đa dạng như thông báo nội dung chính sách trên hệ thống loa phát thanh của thôn, khối phố, xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị triển khai cho các cán bộ các ngành, đoàn thể và cán bộ Ban dân chính thôn, khối phố; tổ chức đối thoại, giải thích cho hộ nghèo, cận nghèo biết nội dung, mục đích và ý nghĩa của chính sách tự nguyện đăng ký thoát nghèo, kết hợp cấp phát tài liệu về nội dung Nghị quyết 13 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác trên địa bàn; Phối hợp với các ngành, địa phương và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng 01 phim tài liệu để tuyên truyền gương thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, nêu gương, tạo phong trào đăng ký thoát nghèo mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.

 Kết quả đăng ký và công nhận hộ gia đình thoát nghèo bền vững từ năm 2017 đến năm 2019: Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập theo danh sách gốc năm 2016, đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết là 11.343 hộ/46.710 khẩu; UBND cấp xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và quyết định công nhận được 9.989 hộ/40.383 khẩu nghèo thoát nghèo bền vững. Tổng số hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững là 12.608 hộ/52.028 khẩu, UBND cấp xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và quyết định công nhận được 11.924 hộ/49.206 khẩu cận nghèo thoát cận nghèo. Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh đã chi hơn 345 tỷ đồng để chi: Chính sách thưởng bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo bền vững; Chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm; Chính sách hỗ trợ về y tế; Chính sách hỗ trợ về giáo dục; Chính sách hỗ trợ về tín dụng.