SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành chuyên môn, trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, tích cực các công tác, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.