Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Công văn số 724/TCGDNN-HSSV về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Công văn này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục và khuyến cáo của Bộ Y tế trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách; thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm việc, nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; bố trí tối đa cán bộ, nhà giáo, người lao động làm việc tại nhà. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhà giáo, người lao động lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

3. Tăng cường công tác truyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của các cơ sở giáo dục ngghề nghiệp.

4. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đào tạo đảm bảo sau khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức xây dựng giáo trình điện tử và tăng cường đào tạo trực tuyến.

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trưng tập làm nơi cách ly phòng, chống dịch COVID-19, cần bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm với cán bộ, nhà giáo, người lao động và người dân tại cơ sở.

Tải văn bản tại đây./.


Tin liên quan