Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tnghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 510/LĐTBXH-DN ngày 01/4/2020 yêu cầu các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cở sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;  Công văn số 1777/UBND-NC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 724/TCGDNN-HSSV ngày 31/3/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Tải các văn bản tại đây:
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ - Công văn số 1777/UBND-NC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
- Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
- Công văn số 724/TCGDNN-HSSV ngày 31/3/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
- Công văn số 510/LĐTBXH-DN ngày 01/4/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam


Tin liên quan