Những nội dung cần quan tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 7504/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2020, Quyết định số 395/QĐ-LĐTBXH ngày 23/12/2020 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần lưu ý các nội dung trọng tâm

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”:

- Nâng cao vài trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em.

- Đưa nội dung Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua của địa phương hằng năm; bố trí  nguồn lực của địa phương đầu tư triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tăng cường trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến địa bàn dân cư; biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, những mô hình, điển hình tốt về bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và triển khai thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025:

- Truyền thông, giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

- Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ. Thiết lập đầu mối phối hợp, xử lý thông tin giữa địa phương với Tổng đài trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện và phối hợp đánh giá tổng kết các Quyết định, Kế hoạch, Đề án của UBND tỉnh về công tác công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2015. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng các Mô hình Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chú ý phát triển các loại hình tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em các cấp. Hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.