Công tác Bình đẳng giới năm 2020 - Những hoạt động, công việc cần thực hiện

Ưu tiên hàng đầu trong công tác Bình đẳng giới năm 2020 là thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2020, những hoạt động, công việc trong công tác Bình đẳng giới đó là:
1. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững.
2. Tiếp tục phối hợp thực hiện và tổng kết Kế hoạch số 6083/KH-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; xây dựng Chương trình hành động bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025; phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Củng cố sự tự tin, ý thức tự vươn lên của phụ nữ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới

3. Kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về Bình đẳng giới ở các cấp; quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách về cán bộ nữ, tăng cường công tác xã hội hóa và công tác phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các dịch vụ thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới.
5. Duy trì và phát triển các dịch vụ thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới: Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới; Mô hình xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh.
6. Tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020./.

Tin liên quan