Thông báo học sinh, sinh viên, học viên GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi học trở lại

Ngày 29/4/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 727/LĐTBXH-DN về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  trong nhà trường (tải tại đây). Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại kể từ ngày 04/5/2020. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh biết, thực hiện; tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường lớp (Đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, học viên khu vực miền núi, người dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động đi học trở lại đầy đủ).

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Triển khai cụ thể các hành động cần thiết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước và khi đến trường theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Công văn số 696/LĐTBXH-DN ngày 24/4/2020 về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học) đến cán bộ, giáo viên, người lao động, toàn thể học sinh, sinh viên, học viên để nắm rõ và chủ động thực hiện, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2318/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 và Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020.

4. Thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại (Theo biểu mẫu đính kèm Công văn này) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Dạy nghề nhận, email: daynghe.quangnam@gmail.com) định kỳ vào chiều thứ Hai hằng tuần (trước 15h30), thực hiện báo cáo đến hết tháng 5/2020.


Tin liên quan