UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

Ngày 01/5/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 2392/KH-UBND triển khai Tháng Hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Công văn số 666/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

           Mục đích của Kế hoạch đề ra:

            - Tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

            - Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam; chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

           Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu:

           - Bám sát chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 28/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019.

           - Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020:“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

            Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

            Thông điệp của Tháng hành động:

1. Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

            2. Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình.

            3. Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid.

            4. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

            5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

            6. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

            7. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.

            8. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc 18001581 để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

            9. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em

            10. Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại.

            11. Nói “không” với xâm hại trẻ em.

            12. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em.

            Nội dung hoạt động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020, bao gồm:

            1. Triển khai phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.
            2. Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực.
            3. Hoạt động ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2020 và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

            4. Công tác kiểm tra, giám sát.

            Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và các công tác về tuyên truyền, vận động nguồn lực, thanh tra, kiểm tra và các hoạt động liên quan về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và thực hiện Tháng hành động vì trẻ em nói riêng. UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh v.v... và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức các hoạt động liên quan...

          Chi tiết Kế hoạch văn bản xem tại đây KH 2392 cua UB tinh trien khai Thang hanh dong vi tre em 2020.pdf./.

Tin liên quan