Đẩy mạnh công tác chuyên môn và tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp

Sáng ngày 04/5/2020, tại Hà Nội, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 20202. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương; thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp

       Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho thấy: Nhìn chung, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, các hoạt động chuyên môn, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và một số hoạt động khác của Tổng cục đã được triển khai tích cực theo kế hoạch và phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

      Về công tác xây dựng văn bản, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, hướng dẫn các Bộ ngành; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn tuyển sinh, đào tạo trực tuyến; đã trình Bộ ký ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn; tiếp tục hoàn thiện văn bản đã trình Chính phủ như Đề án “Đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Về các giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh xây dựng hoàn thành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình kế hoạch năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.