Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 12/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 148/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng có liên quan thuộc Sở.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở là bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo các biện pháp giải quyết phù hợp; tham mưu thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo chỉ đạo, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

         - Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin liên quan