SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020

Ngày 30/7/2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ của Sở năm 2020. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: 01 Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng Đoàn; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở làm Phó Trưởng đoàn; thành viên là đại diện Thanh tra Sở và các bộ phận có liên quan của Sở. Theo kế hoạch, trong tháng 8/2020, Đoàn Kiểm tra sẽ làm việc với 07 phòng, đơn vị trực thuộc Sở là Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; Làng Hòa Bình Quảng Nam; Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam; Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và Phòng Người có công thuộc Sở.

 Tuy nhiên, do tình dịch dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp nên hoạt động kiểm tra nói trên chưa tổ chức được trong tháng 8/2020. Sau khi tỉnh Quảng Nam khôi phục trạng thái “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 25/9/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ tại các phòng, đơn vị trực thuộc.