Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trực thuộc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trực thuộc

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Đề án, Kế hoạch trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong gắn với tinh giản biên chế công chức, viên chức thuộc Sở.

So với năm 2016, hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở đã giảm được 01 chi cục, 01 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; một số phòng, đơn vị được rà soát, phân định lại chức năng, nhiệm vụ theo hướng thống nhất, tương đồng hơn. Trong các năm 2016-2018: thực hiện sáp nhập Làng Hòa Bình Quảng Nam, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam thành Làng Hòa Bình Quảng Nam; hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam, Trung tâm Xã hội Quảng Nam thành Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam; chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam thành Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam. Trong năm 2019: chuyển đổi Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam thành phòng chuyên môn thuộc Sở; thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập hai quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo trợ trẻ em); thành lập Phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở hợp nhất 03 phòng thuộc Sở (Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính). Các đơn vị trực thuộc Sở cũng đã và đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức bên trong trực thuộc (Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam sáp nhập một số phòng/khoa thuộc trường; qua đó, giảm được 01 phòng, 02 khoa; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam sau khi sắp xếp giảm được 02 phòng thuộc đơn vị...).

Từ khi được tổ chức lại với cơ cấu tổ chức, biên chế tinh gọn hơn, các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động theo đơn vị mới; phát huy được hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và đối tượng tại cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, ngành.

Nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nói riêng trên địa bàn tỉnh; trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung xây dựng Đề án ”Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” theo hướng thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập 02 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp công lập thuộc tỉnh (trong đó có 03 trường trung cấp nghề thuộc Sở); ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2483/QĐ-UBND phê duyệt Đề án. Hiện nay, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục để triển khai Quyết định số 2483/QĐ-UBND của UBND tỉnh đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Những kết quả bước đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam là cơ sở, tiền đề quan trọng để Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan  theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian đến./.