Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -  2020; ngày 16/11/2017, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 148-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC của Sở giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp về CCHC.

- Thứ nhất, đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về CCHC. Hằng năm, Sở luôn xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch về công tác CCHC và các chương trình, Kế hoạch khác có liên quan (về kiểm tra công tác CCHC; về cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC; về kiểm soát thủ tục hành chính; Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí...).

- Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 11 Nghị quyết trên các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội; đồng thời, đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định trong phạm vi thẩm quyền.

- Thứ ba, tham mưu tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý và giải quyết. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở, trên Trang thông tin điện tử Sở, trên trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định. Thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống hoá các quy định về TTHC để trình UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng ngày càng đơn giản hơn; đã giảm được từ 1/4 đến 1/3 thời gian giải quyết các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 37/90 TTHC của Sở tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định (lần 1: Đã cắt giảm được thời gian giải quyết 223 ngày/880 ngày (đạt 25,34%), lần 2: Đã cắt giảm được thời gian giải quyết 317 ngày/880 ngày (đạt 36,02%)). Qua đó, góp phần tạo môi trường thân thiện, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc.

- Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế. So với năm 2016, cơ cấu tổ chức của Sở hiện nay giảm được 01 chi cục, 01 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đang được tiếp tục sắp xếp theo hướng ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn.

- Thứ năm, xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hằng năm gắn kết với công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, đề bạc, bổ nhiệm. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đang ngày càng nâng cao hơn về trình độ, năng lực, kỹ năng công tác nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thứ sáu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tài chính công. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định; xây dựng và thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách, cải thiện thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Thông qua việc xây dựng, thực hiện Phương án tự chủ, các đơn vị trực thuộc Sở đã nâng cao hơn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình.

- Thứ bảy, từng bước hiện đại hóa cơ quan, đơn vị trực thuộc theo yêu cầu đề ra. Đã vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office), Trang thông tin điện tử của Sở; tiếp tục áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên phần mềm hành chính công điện tử. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, trong có có 09 thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4...

Từ năm 2017 đến 2019, điểm về chỉ số CCHC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được cải thiện tăng dần. Năm 2017: đạt 80.18 điểm, năm 2018: đạt 83.58 điểm, năm 2019: đạt 87.47 điểm. Trong 02 năm 2017 - 2018, Sở được UBND tỉnh xếp vị trí thứ 03, hạng Khá trong Khối các Sở, ngành của tỉnh về công tác CCHC; năm 2019, được xếp vị trí thứ 06, hạng Tốt.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực như trên nhưng vẫn còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC của Sở chưa đạt kết quả cao. Sở mới bước đầu triển khai thực hiện quy trình 04 bước (Tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm còn lúng túng...

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong công tác CCHC góp phần nâng cao hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, Ngành.

Tin liên quan