Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Thông tư số: 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số: 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chưc, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Thông tư số: 01/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.
 Tải văn bản tại đây: /Portals/0/ThanhTra/2021/TT 01 cua Thanh tra CP ve quy tac ung xu.pdf

Tin liên quan