Tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công với cách mạng tỉnh Quảng Nam

Thực hiện công tác chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng là một trong những chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực người có công.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), những năm qua, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành các kế hoạch, công việc liên quan đến CCHC; 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử qua hệ thống quản lý và điều hành công việc Q-Office.

Cán bộ Sở Lao động - TBXH tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

 

Sở cũng đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 góp phần mang lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính; triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực quản lý, trọng tâm tập trung vào lĩnh vực ưu đãi NCC với cách mạng.

Đối với Quảng Nam, là một tỉnh có số lượng đối tượng chính sách đông (chiếm trên 20% dân số) với trên: 65.000 liệt sỹ; 135.000 thân nhân; 30.600 thương bệnh binh; 46.000 người có công giúp đỡ cách mạng; 11.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, huy chương; 6.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... đặc biệt cả tỉnh có 15.298 Bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (trong đó có 2.582 Mẹ được phong tặng, hiện còn sống 521 Mẹ). 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 54.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hàng chục ngàn người hưởng trợ cấp một lần; kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.

Nhằm nâng cao nhận thức của NCC nói riêng và người dân nói chung về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCC với cách mạng, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách NCC thông qua các buổi đối thoại, trao đổi trực tiếp với NCC, NCC đang điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh, tổ chức hội nghị với cán bộ chính sách về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.

Trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cán bộ, công chức nhiệt tình hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, chỉ hướng dẫn bổ sung hồ sơ không quá một lần; tạo điều kiện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu, đề xuất giải pháp để đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật, rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch kiểm soát TTHC, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã giao bộ phận chuyên môn trực tiếp chủ động rà soát theo các biểu mẫu đúng thời gian quy định, bảo đảm yêu cầu; đồng thời ban hành TTHC lĩnh vực NCC với 33 TTHC trên cả 3 cấp; đăng tải công khai các TTHC lên trang thông tin điện tử tỉnh và cơ quan nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, giám sát và thực hiện.

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chế độ trao đổi thông tin bằng hộp thư điện tử công vụ nhằm từng bước hiện đại hóa công nghệ thông tin vào quản lý; đồng thời triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với 100% hồ sơ được giải quyết thuộc lĩnh vực NCC. Quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cho thấy đảm bảo kịp thời, chưa phát sinh phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến cải cách TTHC.

Hiện tại, có 31 TTHC liên quan đến lĩnh vực NCC được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội. Trung bình mỗi năm, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và giải quyết trên 3.000 hồ sơ TTHC lĩnh vực NCC. Riêng năm 2020, Sở tiếp nhận, giải quyết 4.561 hồ sơ; 06 tháng năm 2021, tiếp nhận giải quyết 1.735 hồ sơ. Như vậy có thể thấy, các TTHC lĩnh vực NCC có tần suất thực hiện tương đối nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là với những gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học… 

Bên cạnh đó, các quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết chế độ, chính sách hiện nay đều được công khai trên các phương tiện truyền thông; đơn giản thủ tục hồ sơ cũng như rút ngắn trình tự thời gian trong cải cách TTHC nhằm giải quyết cho đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách bảo đảm đúng, đủ trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi nhất. Ngoài ra, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội cũng đã triển khai thực hiện phần mềm Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” nhằm phục vụ khai thác thông tin NCC một cách nhanh chóng, thuận lợi, giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ liên quan cho NCC và thân nhân liệt sĩ.

Không chỉ đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, việc trả kết quả giải quyết thủ tục cũng được thuận lợi hơn khi áp dụng hình thức trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Có 01/31 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; năm 2020 số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 316 hồ sơ.

Từ những chuyển biến tích cực trong TTHC, công tác tham mưu giải quyết chế độ, chính sách cho NCC từng bước được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai các TTHC cho NCC vẫn còn gặp một số khó khăn do việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương có lúc chưa kịp thời, chưa tính hết các vấn đề phát sinh trong thực tế; nhiều đối tượng NCC đã già yếu, không còn lưu giữ giấy tờ gốc làm căn cứ nên việc thực hiện các chính sách hết sức khó khăn... nhất là thực hiện theo Pháp lệnnh mới Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Để tiếp tục đơn giản hóa các TTHC trong giải quyết chế độ cho NCC, thời gian tới, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung rà soát toàn bộ các TTHC lĩnh vực NCC nhằm kịp thời phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bãi bỏ các quy định bất hợp lý về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết. Có như vậy mới tạo thuận lợi tối đa và bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng./.

Tin liên quan