Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinhtrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

         Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, trình độ cao đẳng. 

         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2021 và thay thế các Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

         Đề nghị các trường truy cập vào địa chỉ trên để tải Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 về nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Tin liên quan