Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

            Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

           Theo Quyết định nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả các Sở, ngành, địa phương được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các chính sách:

           - Bám sát nội dung quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg, quá trình thực hiện phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

           - Xác định rõ và thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

          - Có sự tham gia, giám sát, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

          - Có phương thức chi hỗ trợ phù hợp, kịp thời, thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động được hưởng chính sách; đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

          - Đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

         Quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ, phương thức chi trả; hồ sơ đề nghị; trình tự, thủ tục thực hiện chính sách đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan tải các văn bản sau đây để nghiên cứu, thực hiện:

 Nghị quyết số 68/NQ-CP

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Quyết định số 1956/QĐ-UBND

Kế hoạch kèm theo QĐ 1956

Phụ lục, biểu mẫu đính kèm kèm theo QĐ 1956

Tin liên quan