Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4858/KH-UBND ngày 30/7/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh; với một số nội dung chính sau:

Về mục đích, nhằm tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Về yêu cầu, các cấp, các ngành bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và tình hình thực tế của ngành, địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, chức năng quản lý của chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sự tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể các cấp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch.

Về nhiệm vụ và giải pháp, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mới hiệu quả, khả thi bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân lao động.

Tiếp tục huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển, tăng năng suất lao động.

Rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại; nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...) theo các điều, khoản Việt Nam đã ký kết. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế, giúp công nhân lao động được thụ hưởng các quyền lợi và điều kiện lao động ngày càng tốt hơn.

Quy hoạch, bố trí, huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, giải trí của công nhân, lao động và gia đình. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc của công nhân. Có biện pháp ngăn ngừa công nhân lao động tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ liên quan đến “tín dụng đen”, đề xuất các chính sách tín dụng vi mô hỗ trợ công nhân lao động.

Chủ động rà soát, tham mưu xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội; nhất là nhà ở, thiết chế văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của địa phương. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, nơi tập trung đông công nhân lao động; chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID19, đảm bảo an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm.

Về tổ chức thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; theo dõi, nắm bắt khó khăn, khủng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp; đề xuất giải pháp cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức triển khai thực hiện, hiệu quả Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động làm cơ sở cho kết nối cung cầu lao động bảo đảm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho công nhân lao động theo yêu cầu; đồng thời giúp định hướng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động. Đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của công nhân lao động. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; huy động doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho công nhân lao động; đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp linh hoạt, chủ động giảng dạy văn hóa cấp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên, đảm bảo quyền lợi cho học sinh vừa học nghề vừa học văn hóa theo đúng các quy định hiện hành; nhất là đối với con em công nhân lao động. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút người quản lý doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và những nơi tập trung nhiều công nhân lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, quản trị tốt, có trách nhiệm với xã hội, thực sự quan tâm và coi trọng người lao động. Tập trung tổng hợp, cân đối nguồn vốn để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn quy định tại Quyết định số 655/QĐTTg ngày 12/5/2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của công nhân lao động theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù của các ngành nghề. Nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc nâng cao sức khỏe tại các khu công nghiệp và những nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống; đề xuất phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của các bệnh viện, phòng khám phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của đa số công nhân lao động.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động, phù hợp với phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động; phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về việc làm, điều kiện làm việc, mức sống của công nhân lao động, các biện pháp, chính sách hỗ trợ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội tích cực tham gia công tác đổi mới, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức sống của công nhân lao động.

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở; nhất là cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động khu công nghiệp, nhà ở xã hội; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động các khu công nghiệp. Hướng dẫn, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở xã hội. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức thực đạt kết quả các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan của tỉnh về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động thuộc phạm vi quản lý.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp tết nguyên đán hằng năm cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành liên quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng chuyên đề kiểm tra, giám sát về quan hệ lao động, vận động công nhân lao động nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của công nhân lao động với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện các chính sách pháp luật có liên quan đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động. Sớm xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân lao động, công đoàn để thuận lợi nắm bắt, phát hiện, giải quyết, dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. Tăng cường chỉ đạo Công đoàn các cấp; nhất là Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đặc biệt về tiền lương của người lao động gắn với năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc phù hợp với Bộ luật Lao động.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Có chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người sử dụng lao động chấp hành pháp luật, tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao trách nhiệm xã hội, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế theo từng địa phương.

Nguồn tin: Kế hoạch số 4858/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh

Tin liên quan