về việc Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Công văn số 2371/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 4929/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1639/LĐTBXH-GDNN ngày 05/8/2021 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở GDNN tham gia góp ý các dự thảo Tờ trình, Quyết định, Đề án chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo Công văn số 1639/LĐTBXH-GDNN ngày 05/8/2021 là: 

1. Dự thảo Tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3. Đề án chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin liên quan