Hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hướng dẫn về thành phần hồ sơ đối với chính sách hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ

Ngày 05/8/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2558/LĐTBXH-VP hướng dẫn thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh: “bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”, thống nhất thực hiện như sau:

- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì thực hiện như đã quy định.

- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên theo các hình thức đã nêu thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Chi tiết:

Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2021 của Bộ LĐTBXH, 

Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh, 

Phụ lục QĐ 1956

Nghị quyết 68 của Chính phủ.

 

 

Tin liên quan