Triển khai thực hiện Văn bàn hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Đề nghị các trường tải văn bản hơp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH về nghiên cứu, triển khai thực hiện

Tin liên quan