Tỉnh Quảng Nam với chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5228/KH-UBND về việc thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Nhằm thực hiện tốt chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng theo tinh thần Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5228/KH-UBND về việc thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo chính sách người có công cải thiện chiều thiếu hụt về thu nhập và các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; nhất là nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và thông tin. Phấn đấu đến cuối năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ nghèo chính sách người có công có khả năng, điều kiện thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ. Đối tượng là các hộ nghèo có ít nhất 01 thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã quyết định công nhận cuối năm 2020.

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; nhất là thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công. Thông qua việc huy động nguồn lực, tập trung ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo chính sách người có công để cải thiện tiêu chí thu nhập và cải thiện các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ 2,88 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do thành phố Hà Nội hỗ trợ cho các huyện: Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Bắc Trà My để thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 72 nhà ở cho hộ nghèo chính sách người có công theo mức 40.000.000 đồng/nhà; qua đó, góp phần hỗ trợ cải thiện thiếu hụt tiêu chí nhà ở cho hộ nghèo chính sách người có công. Kết quả, năm 2020 toàn tỉnh xoá được 191 hộ nghèo chính sách người có công (năm 2019 có 416 hộ, tỷ lệ 0,1%; năm 2020 giảm còn 225 hộ, tỷ lệ 0,05%; trong đó, khu vực miền núi giảm còn 223 hộ nghèo chính sách người có công, tỷ lệ 0,26%, giảm 181 hộ, tương ứng giảm 0,22%; khu vực đồng bằng còn 02 hộ nghèo chính sách người có công, tỷ lệ 0,001%, giảm 10 hộ, tương ướng giảm 0,003%.

Theo hồ sơ quản lý, hiện nay toàn tỉnh còn 09 huyện, thị xã có hộ nghèo chính sách người có công với số lượng 224 hộ/1.180 khẩu nghèo, bình quân 05 khẩu/hộ và đa phần tập trung ở các huyện miền núi như: Tây Giang: 60 hộ, Đông Giang: 52 hộ, Nam Giang: 43 hộ, Bắc Trà My: 35 hộ, Hiệp Đức 12 hộ, Phước Sơn 11 hộ, Nam Trà My 09 hộ. Trong tổng số 224 hộ nghèo chính sách người có công, có 243 nhân khẩu đang hưởng trợ cấp hằng tháng và 146 nhân khẩu hưởng trợ cấp 01 lần, chủ yếu tập trung ở nhóm bệnh binh và người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thực trạng thiếu hụt 05 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo chính sách người có công như sau: tiếp cận dịch vụ y tế: 0 hộ; bảo hiểm y tế: 04 hộ; trình độ giáo dục người lớn: 33 hộ; tình trạng đi học của trẻ em: 03 hộ; chất lượng nhà ở: 67 hộ; diện tích nhà ở: 103 hộ; nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định: 78 hộ; hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh: 164 hộ; sử dụng dịch vụ viễn thông: 56 hộ; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 46 hộ. Như vậy, đa phần hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số của dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; do đó, cần có giải pháp huy động nguồn lực để tập trung hỗ trợ cải thiện, đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp đó là:

- Thực hiện rà soát, nắm chắc đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và nguyện vọng cần hỗ trợ để thoát nghèo của từng hộ nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng

- Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình chính sách người có công nghèo để cải thiện các chiều, chỉ số thiếu hụt chủ yếu theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

- Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo chính sách người có công cách mạng

Đặc biệt là tăng cường huy động xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực và ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo chính sách người công. Phát huy Phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ chính sách người có công thông qua cuộc vận động gây Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em, Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các phong trào hỗ trợ hộ nghèo của Hội, đoàn thể; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; chủ động tiếp cận các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp để vận động hỗ trợ cho các hộ nghèo chính sách người có công./.

Tin liên quan