Công tác cải cách hành chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội- Những nỗ lực không ngừng

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có những bước chuyển mới, thực chất. Những nỗ lực không ngừng của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong CCHC nói chung và từng nội dung của CCHC nói riêng rất đáng ghi nhận.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Về xây dựng ban hành kế hoạch CCHC

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2021, ngày 12/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-LĐTBXH về thực hiện công tác CCHC năm 2021 gồm 45 đầu việc; tính đến thời điểm hiện nay, Sở đã triển khai thực hiện hoàn thành các đầu việc đề ra.

- Về công tác kiểm tra CCHC

Ngày 29/3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-LĐTBXH về kiểm tra công tác CCHC năm 2021, theo đó, Sở bố trí kiểm tra 07 đơn vị trực thuộc Sở vào đầu quý IV năm 2021. Ngoài ra, qua các hội nghị giao ban hằng tháng, quý, cuộc họp của Sở đã nắm bắt, chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện công tác CCHC. Trên cơ sở đó, từng phòng, đơn vị và các công chức, viên chức đã phát huy những ưu điểm; khắc phục kịp thời những mặt chưa được để góp phần thực hiện tốt công tác CCHC theo kế hoạch của Sở và yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

- Về xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm

Ngày 24/02/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-LĐTBXH về công tác tuyên truyền CCHC năm 2021, theo đó, Sở đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình; tuyên truyền trên báo chí, web; tuyền truyền thông qua các tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử của Sở cũng như trên Trang CCHC của tỉnh; chuyển gửi văn bản qua Hệ thống Q-Office quản lý và điều hành công việc của Sở; thông qua giao ban, hội họp, đối thoại với đối tượng chính sách…

- Về công tác chỉ đạo điều hành

Công tác CCHC do 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo; Từ đầu năm đã thông qua các Hội nghị, cuộc họp giao ban tháng, quý để quán triệt, triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp về công tác CCHC; đồng thời đã ban hành gần 400 văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC. 

 2. Tình hình thực hiện các nội dung công tác CCHC

2.1. Cải cách thể chế: Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sở thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, đã thực hiện đăng ký với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2021 các Nghị quyết về các lĩnh vực công tác của ngành, đến nay đã có 03 Nghị quyết được ban hành.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

a) Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh:  

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã lựa chọn danh mục TTHC cần phải rà soát, đơn giản hóa trong năm 2021 gồm 07 thủ tục (lĩnh vực bảo trợ xã hội: 01 thủ tục, lĩnh vực dạy nghề: 02 thủ tục, lĩnh vực Lao động - Việc làm: 04 thủ tục).

b) Kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐTBXH ngày 27/01/2021 về kiểm soát TTHC năm 2021 trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Kế hoạch số 18/KH-LĐTBXH ngày 11/3/2021 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021. Sở đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 và kiến nghị phương án đơn giản hóa 05 TTHC.

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng thuộc Sở. Triển khai thực hiện Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng Đề án vị trí việc làm của các phòng thuộc Sở theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

b) Thực hiện phân cấp quản lý

Tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các TTHC liên quan đến hính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (bao gồm 03 TTHC, cụ thể: hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19, hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19). Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc phân cấp xét duyệt, đăng ký thang bảng lương cho doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) ở phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố và thực hiện phân cấp về đào tạo nghề lao động nông thôn cho cấp huyện cùng một số nội dung về công tác bảo trợ xã hội, người có công, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Lao động- tiền lương…

c) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ

- Tổng số TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam là 86/86 TTHC; Danh mục TTHC tiếp tục để lại Sở giải quyết thuộc lĩnh vực thanh tra: 02 TTHC: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Sở đã cử 02 công chức, có kinh nghiệm làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, cử 01 Lãnh đạo Sở; 04 Lãnh đạo phòng và 07 chuyên viên đến Trung tâm Phục vụ HCC để phê duyệt hồ sơ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy trình 4 bước. 

- Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên phần mềm hành chính công điện tử tại địa chỉ: https://motcua.quangnam.gov.vn/ và phần mềm Dịch vụ công của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ 

2.4. Cải cách công vụ

Thực hiện sắp xếp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng Đề án vị trí việc làm của các phòng thuộc Sở theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2.5. Cải cách tài chính công

- Trong năm 2021, thông qua Hội nghị đại biểu CC, VC, NLĐ của Sở và Hội nghị CC, VC, NLĐ của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện công khai tài chính theo quy định; công khai minh bạch trong mua sắm tài sản, trong quản lý và sử dụng kinh phí. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, khoán chi hành chính tại cơ quan Sở, quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác tiến tới tiếp cận và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. 

 2.6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở, duy trì sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office), mạng tin học trong nội bộ và mạng internet tạo điều kiện truy cập thuận tiện, nhanh chóng, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Sở. 100% cán bộ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc ở cơ quan Sở. 

- Sử dụng có hiệu quả phần mềm hành chính công điện tử tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ HCC.

- Sở đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 86 TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Nam (dichvucong.quangnam.gov.vn); đã rà soát đăng ký và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 86 TTHC đạt 100% TTHC Sở đang giải quyết.

- Đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: www.sldtbxh.quangnam.gov.vn. Các phòng thường xuyên cập nhật tin, bài, lập lịch công tác lên Trang Thông tin điện tử của Sở, góp phần hướng dẫn triển khai, tuyên truyền kịp thời về các nội dung công tác, hoạt động của ngành Lao động, Thương binh và xã hội đến tổ chức và cá nhân.

- Tiếp tục vận hành Trang Thông tin giảm nghèo bền vững, quản lý hộ nghèo trực tuyến tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin; tìm hiểu các mô hình điển hình tiêu biểu trong giảm nghèo thông qua trang thông tin.

- Duy trì, vận hành tốt các phần mềm quản lý các đối tượng chính sách; cơ sở dữ liệu về mộ, nghĩa trang liệt sỹ; phầm mềm khảo sát, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, phần mềm cung cầu lao động, phần mềm dạy nghề, phần mềm quản lý về trẻ em…từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Sở tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 429/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2020 của Sở về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam./.

Tin liên quan