Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

Căn cứ Công văn số 3270/BLĐTBXH-TTr ngày 27/9/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Công văn số 575/TTr-THGS ngày 27/9/2021 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về định hướng công tác thanh tra năm 2022; ngày 02/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. 

Tin liên quan