Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương, chính sách lớn của Đẩng và Nhà nước ta. Các cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục nghề nghiệp thể hiện quan điểm, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện.

Nhằm hệ thống hóa các cơ chế, chính sách và giúp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân, người học, xã hội biết, trao đổi, giám sát và thực thi cơ chế, chính sách phát triển về giáo dục nghề nghiệp tốt hơn nữa, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức biên soạn cuốn Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính sau:

Giới thiệu

Phần thứ nhất: Chính sách đối với người học.

Phần thứ hai: Chính sách đối với nhà giáo  

Phần thứ ba:  Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phần thứ tư: Một số cơ chế, chính sách khác

Phần thứ năm: Một số câu hỏi thường 

Phụ lục: Danh mục văn bản có liên quan

Link tải Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3587/Default.aspx

 

Tin liên quan