Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 17 nghề

ngày 02/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 496/LĐTBXH-TCGDNN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 17 nghề

      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị nghiên cứu cho ý kiến góp y đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 17 nghề (đính kèm theo); Văn bản góp ý gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp; điện thoại: 0235.3812386; email: gdnn.quangnam@gmail.com)  trước ngày 25/3/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh

Tin liên quan