Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Theo Nghị quyết, cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ bồi dưỡng hằng tháng và bảo hiểm y tế.

          1. Mức bồi dưỡng hằng tháng

a) Cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế làm việc tại các thôn đặc biệt khó khăn: 800.000 đồng/người/tháng. 

b) Cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế làm việc tại các thôn còn lại và tổ dân phố: 600.000 đồng/người/tháng. 

c) Trường hợp đã hưởng mức bồi dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này thì không được hưởng chế độ khác cho nhiệm vụ này tại các văn bản quy định của Trung ương. 

          2. Hỗ trợ bảo hiểm y tế 

Cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định). 

      Theo đó,  Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương thực hiện cấp phát kinh phí bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế theo đúng quy định, đảm bảo đồng bộ, không trùng lắp chính sách. Kịp thời theo dõi, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện quy định (nếu có) trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

      Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 2.5.2022 với kinh phí thực hiện khoảng 12,5 tỷ đồng/năm từ ngân sách tỉnh.

     Chi tiết Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND tại đây./.

Tin liên quan