Tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 2812/UBND-KGVX ngày 06/5/2022 về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh  đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn hoặc cập nhật file đính kèm để tải Nghị quyết nêu trên về nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định. Giao trách nhiệm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm quyền lời người lao động và hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

(Võ Văn Lân)

Tin liên quan