Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Một số nội dung chính của Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”, Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 3123/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (PBGDPL trong các cơ sở GDNN) giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 3123/KH-UBND nêu trên đã xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan gắn với tiến độ thực hiện từng hoạt động cụ thể trong thực hiện công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN theo từng nội dung về: Thực hiện chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; hoàn thiện thể chế; huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác PBGDPL... Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân, các nguồn hợp pháp khác; trong đó, các cơ sở GDNN của tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên được giao để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; cơ quan quản lý nhà nước sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo định mức để thực hiện. 

UBND tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở GDNN triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động liên quan nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý tại đơn vị./.

Tin liên quan