BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thống kê, báo cáo đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là Nghị định số 39/2016/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thu thập số liệu về tình hình tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn theo Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ và gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 26/6/2022

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra trên địa bàn và mở sổ thống kê tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phục lục II ban hành kèm Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH. Sau khi có kết quả thu thập lưu trữ thông tin nói trên, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn trước ngày 10/7/2022; nội dung thông tin công bố tình hình tai nạn lao động quy định tại khoản 6, Điều 4, Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH; thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử và phát trên Đài truyền thanh của UBND các xã, phường, thị trấn (nếu có).

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tải biểu mẫu báo cáo, thống kê tại đây.

Phụ lục II

Phụ lục XVI

Tin liên quan