ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn dân bảo đảm sự thành công trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Giáo dục nghề nghiệp là lĩnh vực quan trọng đang được đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu sau: 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số; 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; 100% trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; 100% các trường chất lượng cao là trường học số. Hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030. Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp vào cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023…  Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, các giải pháp trọng tâm là xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa, bố trí kinh phí thực hiện trong các chương trình, kế hoạch triển khai hàng năm và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

 

Description: https://bcp.cdnchinhphu.vn/Uploaded/tranthithom/2021_12_31/chuyen-doi.jpg

 

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh làm cơ sở để bố trí nguồn lực, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Chương trình quốc gia đã đề ra./.

 

Tin liên quan