Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4471/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cần tập trung trong thời gian tới, cụ thể như sau

Thứ nhất, tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Nghị định bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng; tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư,  người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp, để nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy nhằm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy.

Thứ ba, thường  xuyên rà soát, thống kê số lượng người nghiện ma túy; lập danh sách người cai nghiện ma túy tự nguyện; phân công cán bộ quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả đối với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

Thứ tư, tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy phòng, chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng. 

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đơn vị trong việc xác định đối tượng, lập thủ tục, hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ cở cai nghiện bắt buộc. 

Thứ sáu, căn cứ điều kiện thực tế và các chính sách, chế độ theo quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP  xây dựng, ban hành chính sách theo thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện; cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút người vào làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập; rà soát sửa đổi, ban hành chế độ, chính sách theo quy định mới về hỗ trợ đối với người cai nghiện, người sau cai nghiện ma tuý; chính sách, chế độ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cán bộ tư vấn, quản lý đối tượng cai nghiện, sau cai nghiện tại xã, phường, thị trấn.

Thứ bảy, tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Thứ tám, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự cho cơ sở cai nghiện ma túy công lập; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

Thứ chín, tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, điều chỉnh nội dung, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thứ mười, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mơi văn bản pháp quy trong lĩnh vực cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng tại kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể, cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tập trung, sớm triển khai thực hiện các quy định mới trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Tin liên quan