Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc cho người lao động, trong đó ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

Ngày 30-6, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 11/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo Thông tư này, người lao động (ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) và người lao động sinh sống trên các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sẽ được hỗ trợ xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) việc tìm người - người tìm việc.

CSDL việc tìm người - người tìm việc do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng và quản lý thống nhất bao gồm CSDL việc tìm người và CSDL người tìm việc.

Đây là CSDL chuyên ngành, tập hợp thông tin về người đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn, thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang tuyển, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với các CSDL khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, CSDL việc tìm người bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng được xác lập từ ba nguồn gồm:

- Thông tin đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động thông qua ứng dụng điện tử đăng ký việc tìm người - người tìm việc hoặc các ứng dụng khác có liên quan.

- Thông tin việc tìm người được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, nghiệp vụ về dịch vụ việc làm.

- Thông tin được kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CSDL quốc gia về bảo hiểm xã hội.

CSDL người tìm việc gồm các thông tin cơ bản nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo, kỹ năng về giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc và nhu cầu về việc làm cần tìm của người lao động đang tìm việc làm.

Đối với những thông tin trong CSDL, trung tâm dịch vụ việc làm là cơ quan khai thác và sử dụng để phục vụ nghiệp vụ thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, kết nối cung - cầu lao động.

Thông tư 11/2022 sẽ chính thức có hiệu lực từ 15-8.

 

Tin liên quan