Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 4471/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2562/UBND-KGVX ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức 03 lớp Hội nghị tập huấn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho tại thành phố Tam Kỳ (vào ngày 09/8/2022), huyện Duy Xuyên (vào ngày 11/8/2022) và huyện Nam Giang (vào ngày 16/8/2022).

Thành phần mời tham dự các lớp Hội nghị tập huấn: Ở tỉnh: Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Cơ sở cai nghiện ma túy; Ở huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Ở xã, phường, thị trấn: Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại các lớp Hội nghị tập huấn các đại biểu được thông tin về tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn sử dụng trái phép chất ma tuý và nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; được hướng dẫn về công tác quản lý, lập hồ sơ đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý theo Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn các quy định đối với cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ; các tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế; hướng dẫn công tác tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo quy định của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cũng tại các lớp Hội nghị tập huấn các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, nêu rõ thực trạng hiện nay về công tác tổ chức cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma tuý ở địa phương cũng như đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các quy định mới về công tác này theo Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

Nhìn chung, các lớp Hội nghị tập huấn đã hoàn tốt mục tiêu đề ra, các quy định mới về quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý được triển khai, hướng dẫn cụ thể đến các ngành, các cơ quan liên quan ở các cấp và địa phương; qua đó nâng cao được nhập thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các quy định mới trên lĩnh vực này./.

 

Hình ảnh tại các lớp Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn tại thành phố Tam Kỳ

Hội nghị tập huấn tại huyện Duy Xuyên