Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của đội ngũ cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

Trong các ngày 27, 29 và 31/8/2022, đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã triển khai đến hơn 600 cán bộ, giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nội dung các chuyên đề sau: (1) Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2) Nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, (3) Thông tin về tình hình thế giới, trong nước nổi bật; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương trong sáu tháng đầu năm 2022 và một số nội dung có liên quan khác.

Nội dung kiến thức, thông tin được học tập, phổ biến nêu trên sẽ giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nắm bắt sâu sắc các vấn đề lý luận gắn kết với thực tiễn; các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra hiện nay, từ đó tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới./.