Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Về dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Nhằm thực hiện nội dung quy định tại Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có tính đồng bộ gắn với hệ thống giải pháp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng ngành liên quan và từng địa phương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng dự thảo để trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

Vào chiều ngày 09/9/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên.

Mục tiêu tổng quát theo dự thảo: Phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động (trong, ngoài nước) trước mắt và lâu dài, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến năm 2025 đạt từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%.

Dự thảo Nghị quyết xác định 08 mục tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được vào năm 2025; trong đó: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh GDNN bình quân trong giai đoạn 2022 - 2025 là 24.000 người/năm; trong đó: trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 4.000 người/năm, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: 20.000 người/năm; tập trung đào tạo GDNN cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của 9 huyện miền núi của tỉnh đạt 50%; 01 trường cao đẳng được công nhận trường chất lượng cao; 01 trường cao đẳng hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị theo tiêu chí trường chất lượng cao; khoảng 24 ngành nghề trọng điểm…

 Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trên; phải thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; như là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác GDNN; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của GDNN; xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

Họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết.

Tin liên quan