Vãng gia cải thiện an sinh trẻ em

Trực tiếp đến thăm hỏi từng gia đình, bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng... là các hoạt động của mô hình “Vãng gia cải thiện an sinh trẻ em” đang thực hiện tại Quảng Nam.