Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 6510/KH-UBND ngày 05/10/2022 triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2025 tỉnh Quảng Nam cần đạt được là: 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm; tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ít nhất 1 năm/1 lần; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư: ít nhất 1 hoạt động/1 năm; tổ chức 08 lớp đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho 1.500 lượt học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 100% các trường cao đẳng, 50% các trường trung cấp thành lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; 50% các trường cao đẳng, trung cấp hình thành các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về: Thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; tập trung quản lý, điều hành… 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đạt được các mục đích và yêu cầu đề ra. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thành lập trung tâm, câu lạc bộ, bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên; đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ học sinh, sinh viên, tạo không gian dùng chung cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; kịp thời cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên để phát hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp; chủ động tổ chức các hoạt động tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên./.

 

Tin liên quan