Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 14/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Đây được xem là kế hoạch khung với các mục tiêu (tổng quát, cụ thể), nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục nghề nghiệp mang tính định hướng; trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể theo từng năm và giai đoạn 2022-2025 nhằm phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp tỉnh đã đề ra. 

Theo Nghị quyết này, phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động (trong, ngoài nước), của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam và đất nước; việc phát triển giáo dục nghề nghiệp được thực hiện đồng bộ từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; từng bước bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chất lượng đào tạo của một số trường thuộc tỉnh tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và cấp quốc gia; đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% vào năm 2025.

Nghị quyết xác định 08 mục tiêu cơ bản về phát triển giáo dục nghề nghiệp; trong đó có nội dung: Phấn đấu tổng chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bình quân trong giai đoạn 2022-2025 là 24.000 người/năm (trình độ trung cấp, cao đẳng: 4.000 người/năm, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: 20.000 người/năm); tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp trình độ trung cấp đạt từ 55% trở lên trong tổng số học sinh thuộc diện phân luồng; tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập trình độ cao đẳng đạt từ 15% trở lên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; phấn đấu 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và 50% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; phấn đấu 01 trường cao đẳng đạt chuẩn chất lượng cao; 01 trường cao đẳng hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị theo tiêu chí trường chất lượng cao; triển khai thực hiện khoảng 24 ngành nghề trọng điểm…

Để đạt được các mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên đia bàn tỉnh cần thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:  Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nội dung phương án quy hoạch theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và phân bố hợp lý. Tổ chức đào tạo ngành nghề trọng điểm gắn với nhu cầu thị trường lao động và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung tuyển sinh đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sau phân luồng; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở sau phân luồng để đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm chất lượng, đạt mục tiêu đào tạo lồng ghép nhằm phát huy hiệu quả sau đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp... 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đang xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025; theo đó, sẽ lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và từng giai đoạn, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, sẽ nghiên cứu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan